• دوچرخه فلش Fast Fox

  قیمت: 1,000,000
  کاربری: دوچرخه حرفه ای (میان رده ای)
  سایز: 26
  وضعیت موجودی: موجود
  دارای سیستم ترمز هیدرولیکی نات، شانژمان 24 دنده آسرا (Acera)، دوشاخ فلش با قابلیت قفل شدن.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه فلش Dirt Run

  قیمت: 770,000
  کاربری: دوچرخه حرفه ای (میان رده ای)
  سایز: 26
  وضعیت موجودی: موجود
  دارای سیستم ترمز دیسکی مکانیکی، شانژمان 21 دنده تورنی (Tourny)، دوشاخ فلش با قابلیت قفل شدن.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه رپیدو R1 سایز 26

  قیمت: 750,000
  کاربری: دوچرخه حرفه ای (میان رده ای)
  سایز: 26
  وضعیت موجودی: موجود
  دارای دوشاخ رپیدو قفل دار، ترمز های لقمه ای، شانژمان 21 دنده شیمانو تورنی
  مشاهده محصول
 • دوچرخه رپیدو R3 سایز 26

  قیمت: 770,000
  کاربری: دوچرخه حرفه ای (میان رده ای)
  سایز: 26
  وضعیت موجودی: موجود
  دارای دوشاخ رپیدو قفل دار، ترمز های دیسکی مکانیکی، شانژمان 21 دنده شیمانو تورنی
  مشاهده محصول
 • دوچرخه فلش Ultra 6

  قیمت: 750,000
  کاربری: دوچرخه حرفه ای (میان رده ای)
  سایز: 26
  وضعیت موجودی: ناموجود
  دارای سیستم ترمز دیسکی مکانیکی، شانژمان 21 دنده تورنی (Tourny)، دوشاخ فلش با قابلیت قفل شدن.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه ترینکس M146D

  قیمت: 700,000
  کاربری: دوچرخه حرفه ای (میان رده ای)
  سایز: 26
  وضعیت موجودی: ناموجود
  دارای دوشاخ ترینکس قفل دار، ترمز های دیسکی مکانیکی، شانژمان 21 دنده شیمانو تورنی.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه ترینکس M147D

  قیمت: 720,000
  کاربری: دوچرخه حرفه ای (میان رده ای)
  سایز: 27.5
  وضعیت موجودی: ناموجود
  دارای دوشاخ ترینکس قفل دار، ترمز های دیسکی مکانیکی، شانژمان 21 دنده شیمانو تورنی.
  مشاهده محصول