• دوچرخه فلش Wind 1

  قیمت: 1,130,000
  کاربری: دوچرخه بانوان
  سایز: 26
  وضعیت موجودی: موجود
  دارای سیستم ترمز هیدرولیکی نات، شانژمان 27 دنده آلتوس (Altus)، دوشاخ فلش با قابلیت قفل شدن.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه فلش Wind 2

  قیمت: 1,080,000
  کاربری: دوچرخه بانوان
  سایز: 26
  وضعیت موجودی: موجود
  دارای سیستم ترمز هیدرولیکی نات، شانژمان 24 دنده آلتوس (Altus)، دوشاخ فلش با قابلیت قفل شدن.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه فلش Wind 3

  قیمت: 740,000
  کاربری: دوچرخه بانوان
  سایز: 26
  وضعیت موجودی: موجود
  دارای سیستم ترمز لقمه ای، شانژمان 21 دنده تورنی (Tourny)، دوشاخ کمک دار فلش با قابلیت قفل شدن.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه فلش Spring 1

  قیمت: 1,100,000
  کاربری: دوچرخه بانوان
  سایز: 27.5
  وضعیت موجودی: موجود
  دارای سیستم ترمز هیدرولیکی نات، شانژمان 24 دنده آسرا (Acera)، دوشاخ فلش با قابلیت قفل شدن.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه فلش Spring 2

  قیمت: 1,100,000
  کاربری: دوچرخه بانوان
  سایز: 27.5
  وضعیت موجودی: موجود
  دارای سیستم ترمز هیدرولیکی نات، شانژمان 27 دنده آلتوس (Altus)، دوشاخ فلش با قابلیت قفل شدن.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه فلش Spring 3

  قیمت: 1,000,000
  کاربری: دوچرخه بانوان
  سایز: 27.5
  وضعیت موجودی: موجود
  دارای سیستم ترمز هیدرولیکی نات، شانژمان 24 دنده آلتوس (Altus)، دوشاخ فلش با قابلیت قفل شدن.
  مشاهده محصول
 • دوچرخه فلش Spring 4

  قیمت: 760,000
  کاربری: دوچرخه بانوان
  سایز: 27.5
  وضعیت موجودی: موجود
  دارای سیستم ترمز دیسکی مکانیکی، شانژمان 21 دنده تورنی (Tourny)، دوشاخ فلش با قابلیت قفل شدن.
  مشاهده محصول